Beleidsplan 2017-2021

 

0. De Statutaire doelstelling van de DPV

De bevordering van de wetenschap der voor- en vroeghistorische beschaving, meer in het bijzonder de bevordering van het onderzoek naar voor- en vroeghistorische cultuuroverblijfselen in de bodem, de instandhouding en bewaring en waar wenselijk reconstrueren van de cultuuroverblijfselen in het algemeen belang en de verspreiding van kennis van en het opwekken van belangstelling voor de voor- en vroeghistorische beschavingen in het algemeen. 

1. Inleiding 

De Drents Prehistorische Verenigingheeft in 2012 haar meerjarenbeleid in de vorm van een prioriteitenplan 2012-2116 gepresenteerd. Het huidige bestuur stelt voor dit plan en de daaraan toegevoegde actiepunten voor de periode 2017-2021 te continueren en op details aan te passen. 

2. Ontwikkelingen 

De afgelopen vijf jaar heeft de DPV getracht haar doelstellingen op een adequate wijze te vervullen. Zij heeft getracht de kwaliteit en zichtbaarheid van haar activiteiten op een aantal punten verder te verbeteren. Dit heeft geleidtot een verhoogde samenwerking met verwante verenigingen, verbetering van de (inhoudelijke) kwaliteit van het uiterlijk van het tijdschrift De Spieker, een uitbreiding en modernisering van de website en de rondzending per kwartaal van een digitale Nieuwsbrief voor leden en belangstellenden. 

3. Ledental en publiciteit 

De laatste jaren is het ledental van de DPV gestabiliseerd en het begint zelfs weer te groeien. De vereniging telt begin 2017 ca. 240 leden, veelal amateurs terwijl daarnaast ook veel professionele archeologen lid zijn. Nieuwe leden melden zich dikwijls aan na afloop van een DPV activiteit. Ook de professionele en informatieve DPV website en de aantrekkelijke wervingsfolder speelt een rol bij de werving van nieuwe leden. De gemiddelde leeftijd van de leden blijft echter hoog. Het blijft essentieel om door te gaan met bekendheid te geven aan de bezigheden van de DPV, o.a. in de pers en op markten en daarbij te trachten ook een jeugdiger groepen te bereiken. 

4. Lezingen 

De lezingen van de DPV hebben, net als de excursies een lange traditie. De DPV is één van de weinige, zo niet de enige prehistorische vereniging die over honderd jaar een continu programma biedt. De lezingen van de vereniging worden door 25% van het ledenbestand geregeld bezocht, terwijl eigenlijk altijd ook niet-leden komen. Per lezing zijn er zo dertig tot veertig, soms wel zeventig toehoorders. De lezingen worden breed in de locale media aangekondigd. 

5. Excursies 

De DPV organiseert de volgende reizen: 

  • een jaarlijkse, meerdaagse voorjaarsexcursie; 
  • een ééndaagse najaars- en een ééndaagse voorjaarsexcursie; 
  • op ad-hoc-basis gezamenlijk museum- of opgravingsbezoek. 

De meerdaagse voorjaarsexcursies zijn al vele jaren een groot succes. Hoofddoel van een reis is een archeologisch thema maar daarnaast is er aandacht voor geologie, natuur en cultuur. Het inschrijfgeld van de deelnemers dient kostendekkend te zijn. Het streven is om langere (en dus duurdere) reizen af te wisselen met goedkopere korte reizen, minder ver van huis. De reizen vormen een bindende factor binnen de DPV met een vaste kern van deelnemers en dat zijn niet alleen DPV-leden. Niet zelden zijn uit introducé(e)’s nieuwe leden voortgekomen. Van de reis worden zowel het programma als het verslag opgenomen in De Spieker; in de herfst vindt een reünie van de meerdaagse excursie plaats. 

De ééndaagse voor-en najaarsexcursies hebben een regionale bestemming, te splitsen in bus- en wandelexcursies. Doel van de busexcursie is doorgaans een museum- en een veldbezoek in de betreffende regio. Een wandelexcursie wordt meestal per eigen vervoer bezocht, met een gids die de rondleiding door het gebied verzorgt. Hierbij kan naast de archeologie aandacht aan historie, heemkunde, geologie, flora en fauna besteed worden.

Ook bij de ééndaagse excursies zijn introducé(e)'s toegestaan. De ééndaagse excursies trekken altijd voldoende belangstelling en verandering van beleid lijkt niet nodig. 

Een probleem begint te worden dat er vaak meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn voor een bepaalde excursie. We kunnen daarbij begrensd zijn in de groepsgrootte door het formaat van de autobus die daarvoor nodig is, horecagelegenheden en het aantal mensen dat een rondleider effectief kan bereiken. Leden hebben tot op zekere hoogte voorrang. 

6.0 Actieve archeologie 

In de DPV wordt op verschillende manieren gewerkt aan het actief doen van prehistorisch onderzoek 

De Werkgroep Amateur-archeologie 
Inzet van DPV leden bij de archeologische praktijk is één van dehoofddoelen van de vereniging. De activiteiten van de WerkgroepAmateur-archeologie sluiten goed aan bij deze doelstelling. De DPV stelt aan de werkgroep ten behoeve van de beloning van sprekers een bon van € 50,-- per spreker beschikbaar. Het Drents Museum op zijn beurt stelt vergaderruimte en koffie beschikbaar. 

Actueel
De werkgroep functioneert sinds 2006 als opvolger van de vroegere "studiekring" en is opnieuw leven ingeblazen op initiatief van enkele bestuursleden van de DPV en het Drents Museum. De werkgroep brengt amateur-archeologen bij elkaar die in Drenthe en omgeving in het veld actief zijn en/of een collectie steentijdartefacten hebben. De deelnemerslijst telt circa 40 personen, die niet noodzakelijkerwijs ook lid zijn van de DPV. Door het bieden van een platform voor deze veelal individueel opererende personen vindt uitwisseling van kennis en ervaring plaats; zowel tussen de leden onderling als tussen amateurs en de wetenschap. Bovendien krijgen de DPV en het Drents Museum via de werkgroep zicht op wat er in het veld gebeurt. Jaarlijks worden in de wintermaanden drie avonden georganiseerd met lezingen die voor amateur-archeologen (al dan niet lid van de DPV) interessant zijn. Daarbij is er voldoende tijd ingeruimd om vondsten te (laten) zien en te (laten) determineren. De avonden worden doorgaans bezocht door 20 tot 25 leden. Regelmatig worden veldverkenningen georganiseerd en door een groep amateur-archeologen uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de determinatieavonden. Een activiteit die al jaren loopt is het determineren en administreren van steentijd-collecties van amateur-archeologen die in het Archeologischdepot in Nuis zijn ondergebracht. Een vrij vaste groep van amateur­archeologen / leden DPV werkt hieraan gedurende een aantal maanden per jaar. 

Ambities
De drie winteravonden worden gewaardeerd en dus gecontinueerd. Naast sprekers uit de wetenschap zijn inleiders van commerciële archeologischebedrijven interessant. Die laatsten ook vanwege de mogelijke inzet van onze werkgroepleden als vrijwilliger bij projecten.In het NAD te Nuis wordt het determinatie-werk gecontinueerd zolang daarvoor vrijwilligers te vinden zijn en beschikbare (amateur)collecties. De organisatie van de werkgroep is niet in staat gebleken om structureel invulling te geven aan opleiding en inzet bij projecten. Samenwerking met de AWN kan wat dat betreft wellicht een meerwaarde opleveren voor de werkgroep. 

Het organiseren van archeologische veldverkenningen en het zoeken van artefacten op terreinen voor leden van de DPV 
Hiervoor wordt samenwerking gezocht met de Werkgroep Amateur­archeologie. De leden van deze werkgroep hebben hier immers uitgebreide ervaring mee. 

Het organiseren van excursies naar ingangzijnde opgravingen voor leden van de DPV. 
Het bestuur wil zodra er een opgraving binnen de regio aan de gang is een excursie organiseren om leden kennis te laten nemen van de situatie en de vondsten in het terrein. Daartoe zullen deze excursies in het algemeen op zeer korte termijn georganiseerd worden, waarbij de communicatie plaats vindt per e-mail, nieuwsbrief en website. 

Het bevorderen van de participatie van DPV-leden aan opgravingen als vrijwilliger.
Daartoe zal samenwerking gezocht worden met zusterverenigingen als deAWN en opgravende instanties en bedrijven. Een belangrijke rol lijkt hierook weggelegd voor de Werkgroep Amateur-archeologie. 

Het bevorderen en steunen van een Archeohotspot in Drenthe
Recent kwam er een plan om een archeohotspot op te zetten in Drenthe. Een Archeohotspot laat bezoekers op een laagdrempelige manier, in de context van een museum, kennis maken met actieve archeologie. De DPV vindt dit een goede ontwikkeling en zal zeker bijdragen aan het opzetten en aan de gang houden van deze hotspot. 

7. De Spieker, het tijdschrift van de DPV 

Onder de titel "De Spieker" geeft de DPV sinds 1979 vier keer per jaar (in maart, juni, september en december) een verenigingsblad uit. Het blad bevat verenigingsnieuws, waaronder aankondigingen en verslagen van lezingen en excursies, waarin veel achtergrondinformatie is verwerkt. Daarnaast zijn archeo-kunst over archeologie-gerelateerde kunstwerken in de provincie Drenthe, archeonieuws met ondermeer GIA-nieuws en informatie over tentoonstellingen en boeken vaste onderdelen van De Spieker. Nieuw is de rubriek “Van de leden” waarin leden kort eigen waarnemingen en "weetjes" kunnen melden. Er wordt naar gestreefd telkens ook één of twee korte artikelen en een interview met een (amateur-)archeoloog op te nemen en De Spieker af te sluiten met een column. Het bijzondere van De Spieker is dat het blad wordt samengesteld uit bijdragen van diverse leden die zich daartoe desgevraagd door de redactie graag bereid verklaren. Sinds 2013 verzorgt de redactie niet alleen de inhoud maar ook de opmaak van De Spieker op A4 formaat in full colour; de druk en de verzending van De Spieker regelt de redactie rechtstreeks met de drukker. Door de zelfwerkzaamheid van de redactie wordt een zo groot mogelijke kostenreductie bereikt. Op den duur zou kunnen worden overwogen om De Spieker digitaal te verspreiden. 

8. Samenwerking met derden 

De DPV vindt de samenwerking met in archeologie en historie geïnteresseerde instanties en personen van groot belang. Voorbeelden hiervan zijn het Drents Museum, het Hunebedcentrum te Borger, de provinciaal archeologen, het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis, de AWN afdeling Noord-Nederland, de Terpenvereniging, de Drentse Historische vereniging, Argeologysk Wurkferbân, etc. Deze samenwerking kan tot stand komen op gezamenlijke activiteiten zoals lezingen, themadagen, verenigingsmarkten etc. Voor de komende periode 2017-2021 zal dit beleid ongewijzigd worden voortgezet. 

9. De Nieuwe Drentse Volksalmanak 

De leden van de DPV ontvangen jaarlijks de Nieuwe Drentse Volksalmanak. De Almanak heeft een wetenschappelijk karakter en bestaat uit een historisch en een archeologisch deel. Het bijdragen aan het uitgeven van deze almanak is een doel van de DPV. 

10. Het Wetenschappelijk Fonds 

De Stichting Wetenschappelijk Fonds van de Drents Prehistorische Vereniging is een zelfstandige stichting welke nauw aan de DPV gelieerd is. De DPV streeft er naar jaarlijks een financiële bijdrage te leveren aan het fonds en bij eventuele meevallers het fonds daarvan te laten profiteren. 

11. Financiën 

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributie en giften. Het vermogen van de vereniging staat geheel ten dienste van de doelstelling. Het vermogen is bescheiden in relatie tot de jaarlijkse uitgaven en heeft als functie fluctuaties in de inkomsten en uitgaven op te vangen. 

30 maart 2017 

(in de bijlage kunt het dit beleidsplan in PDF-formaat downloaden)

 

Beleid en regelingen

Bijlagen

Nieuwsbrief

Ontvang ook onze
digitale nieuwsbrief:
Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV > Beleid en regelingen > Beleid