Ethische Code DPV

Op 4 april 2009 heeft de Ledenvergadering van de DPV een ethische code voor de DPV vastgesteld. Deze code gaat met name over de omgang met bodemvondsten.

De gedragsregels luiden als volgt:

 1. Leden van de DPV worden geacht te handelen binnen de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de archeologie.*)

  Hiertoe
   
 2. Zetten DPV-leden zich, waar mogelijk, actief in voor het behoud van het archeologisch bodemarchief en oudheidkundige structuren of objecten.
 3. Melden DPV-leden vondsten, vindplaatsen en verstoringen van het archeologisch bodemarchief bij de provinciaal archeoloog.
 4. Handelen DPV-leden tijdens archeologisch onderzoek **) naar de aanwijzingen en richtlijnen van de projectleiding. Vondsten op de onderzoekslocatie, gedaan tijdens de looptijd van het onderzoek, worden overgedragen aan de projectleiding.
 5. Registreren DPV-leden met een eigen archeologische collectie hun vindplaatsen in combinatie met vondsten op een verantwoorde en duidelijke wijze.
 6. Stellen DPV-leden hun vondsten in voorkomende gevallen in bruikleen beschikbaar voor (wetenschappelijk) onderzoek.
 7. Verwerven en verhandelen DPV-leden geen archeologische objecten uit commercieel belang.
 8. Wordt een opgraving in DPV-verband (onder opgravingsvergunning van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) binnen twee jaar afgesloten met een rapportage over de bevindingen en deponering van de vondsten in het Noordelijk Archeologisch Depot.
 9. Deponeren DPV-leden die deelnemen aan een veldverkenning in DPV-verband de vondsten, gedaan tijdens de veldverkenning, in het Noordelijk Archeologisch Depot en zorgen voor een rapportage binnen een overeengekomen termijn.
 10. Met betrekking tot ernstige overtreding van de gedragsregels wordt verwezen naar Artikel 7.1 van de statuten.

*) Ten overvloede wordt hierbij verwezen naar de Monumentenwet 1988, gewijzigd op grond van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg per 1 september 2007.

**) archeologisch onderzoek = onderzoek onder leiding van of in opdracht van een gekwalificeerd archeoloog of een instelling met opgravingsbevoegdheid.

Besluit ledenvergadering DPV dd 4 april 2009
(zie de bijlage voor het besluit in PDF-formaat)

 

Beleid en regelingen

Bijlagen

Nieuwsbrief

Ontvang ook onze
digitale nieuwsbrief:
Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV > Beleid en regelingen > Ethische code DPV