Werkgroep Amateurarcheologie 

De werkgroep functioneert sinds 2006 als opvolger van de vroegere ‘studiekring’ en is opnieuw leven ingeblazen op initiatief van enkele bestuursleden van de DPV en het Drents Museum. De werkgroep brengt amateurarcheologen bij elkaar die in Drenthe en omgeving in het veld actief zijn en/of een collectie steentijdartefacten hebben. De ledenlijst telt circa 50 personen, die niet noodzakelijkerwijs ook lid zijn van de DPV. Door het bieden van een platform voor deze veelal individueel opererende personen, vindt uitwisseling van kennis en ervaring plaats; zowel tussen de leden onderling als tussen amateurs en de wetenschap. Bovendien is er via de werkgroep enig zicht op wat er in het veld gebeurt. Regelmatig worden veldverkenningen georganiseerd en door een groep leden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor (externe) determinatieavonden.
Een activiteit die al jaren loopt is het determineren en administreren van steentijd-collecties van amateurarcheologen die in het Archeologisch depot in Nuis zijn ondergebracht. Een vrij vaste groep van leden werkt hieraan gedurende een aantal maanden per jaar.

Jaarlijks worden in het winterseizoen (januari, februari en maart) drie avonden georganiseerd met lezingen die voor de leden interessant zijn. Daarbij is er voldoende tijd ingeruimd om vondsten te (laten) zien en te (laten) determineren. De avonden worden doorgaans bezocht door 20 tot 25 leden. De leden van de werkgroep ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomsten.

Bent u ook actief in het veld (geweest), heeft u nog niet eerder een uitnodiging gehad en zou u ook graag eens willen ervaren of de werkgroep iets voor u is? Neemt u dan contact op met Jan van Buuren, onze contactpersoon van de werkgroep, e-mailadres: werkgroep@dpv.nu

Programma 2023

Dinsdag 24 januari 2023

Wietske Prummel en Dion Stoop: De amateurarcheoloog Hendrikus van der Laan

In 2021 ontving het NAD een collectie van een voor ons nog onbekende Drentse amateurarcheoloog van het eerste uur. Hendrikus van der Laan leerde het vuursteen verzamelen van zijn vader, en verzamelde samen met hem al vuurstenen werktuigen in de jaren ’30. Na de oorlog werd Hendrikus in verschillende
dienstweigeraarskampen tewerkgesteld. Vanuit de kampen in Geesbrug en Zwinderseveld ontdekte hij twee
vuursteenvindplaatsen en groef deze op. De vindplaats bij Geesbrug dateert uit het Laat-Paleolithicum
(Hamburgcultuur) en de vindplaats bij Zwinderseveld uit het Mesolithicum. Bij de tweede vindplaats werden
door hem ook individuele artefacten ingetekend, zoals dat in die periode ook op de universiteiten gedaan
werd. De collectie is opvallend door zijn nauwkeurige administratie. De collectie Zwinderseveld onderscheidt zich door een nauwkeurige vondstadministratie die de opgravingsstrategieën van professionele archeologen uit dezelfde periode benadert. De collectie biedt een mooie inkijk in het archeologisch leven van een nog onbekende, maar zeer kundige amateurarcheoloog.
 

 

Dinsdag 28 februari 2023

Varia avond

Deze avond zullen we kort ingaan op twee interessante archeologische ontdekkingen.
Ten eerste zullen Jan en Bernard iets vertellen over de eerste Ahrensburg vindplaats van Drenthe, in
Kloosterveen die door de werkgroep in 2021 onderzocht is. Je hebt hierover in de Almanak kunnen lezen.
Daarnaast zal Jan kort ingaan op de zeer bijzondere vondst van de kaart van Voerman, die hij vond op de
rommelmarkt in 2018. Afsluitend willen we ook nog tijd inruimen voor het tonen van vondsten.
Neem dan dus de stukken mee die je wilt tonen of waar je vragen over hebt.

 


Dinsdag 28 maart 2023

Erik Drenth: Prehistorisch houtgebruik in Nederland,
met speciale aandacht voor de sociale en symbolische betekenis van hout

Hout is voor de mens in de Nederlandse prehistorie onontbeerlijk geweest. Het diende als grondstof voor
talloze soorten artefacten, structuren en gebouwen. De huidige lezing geeft daarvan verscheidene
voorbeelden. Ze laten zien dat dikwijls op functionele gronden gekozen is voor een bepaalde houtsoort,
zoals in het geval van pijl en boog. Uit vooral steelresten van bronzen bijlen schemert door dat hout ook
primair een sociale en symbolische waarde kon hebben, zoals in de lezing nader uiteengezet zal worden.
 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV > Werkgroep Amateurarcheologie